adj.

aeriferous.

adj.

Որ բերէ զօդ կամ զհողմ զովացուցիչ. հավա՝ հով բերող դրսէն ներս.

Զդրծունս կազմեալ օդաբերս զովացուցիչս։ Դրունք երկբացիկք են օդաբերք. (Արծր. ՟Ե. 6։)