adj.

idly speaking, talking to the winds;

s.

aerologist;
cf. Օդերեւութաբան.

adj. s.

Ունայնաբան արագախօս՝ որպէս ընդ օդս բարբառեալ. եւ ՕԴաբանութիւն. անհիմն կամ հարեւանցի զրոյցք.

Ոչ թէ ծայրաքաղ տիչ արարեալ՝ օդաբանս կամ սրաւարս խօսեցաւ. (Ագաթ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Յօդաբան

Օդաբանական

Օդաբանութիւն, ութեան

Voir tout