s.

cf. Օգուտ.

s.

ὡφέλεια utilitas. Օգտելն եւ օգտիլն. օգուտ. օգտակարութիւն. շահ.

Օգտութիւն ինչ ոչ օգտեն. (Երեմ. ՟Ի՟Գ. 32։)

աչք արդեօք ըստ իմոյ բանիցս՝ պատճառք մեզ մեծին եղեն օգտութեան. (Պղատ. տիմ.։)

Քուն ետ յօգնութիւն մարմնոց եւ ոգւոց։ Մատուցանէ օգտութիւնս։ Յօգտութիւն իշխեցելոց. (Փիլ.։)

Վրիպիչ են շահաւոր օգտութեանց. (Յճխ. ՟Է։)

Ստանան զօգտութիւն իւրեանց. (Մծբ. ՟Է։)

Գրաւական եդեալ յանձինս շահաւորն օգտութեան կէտ զմահ։ Արբէք զբաժակն խաղաղութեան, որ լի է օգտութեամբ. (Ագաթ.։)

Զայսպիսի շահ օգտութեան՝ որ ի բարեկամութենէն լինի, տեսանելով՝ խոհեցայ. (Խոր. ՟Ա. 27։)

Յայսպիսի օգնութիւն զարթուցեր, զի հրեշտակաց լիցուք երգակիցք. (Խոսր.։)

Վասն զի աստուած է, ոչ գոն նորա ընդդէմք, այլ յամենայն կողմանց ամենայնիւ օգտութիւնք երեւին. (Եղիշ. խաչել.։)

Պատմեսցես առ ի յօգնութիւն լսողաց. (Վրք. հց. ՟Ի՟Ա։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif օգտութիւն օգտութիւնք
accusatif օգտութիւն օգտութիւնս
génitif օգտութեան օգտութեանց
locatif օգտութեան օգտութիւնս
datif օգտութեան օգտութեանց
ablatif օգտութենէ օգտութեանց
instrumental օգտութեամբ օգտութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Կենցաղօգտութիւն, ութեան

Voir tout