va.

to interest, to give an interest, to advantage, to profit, to benefit, to improve.

ն.

ὡφελέω prosum, juvo. Օգուտ առնել այլոց. ժտել. շահել.

Կամեցաւ օգտեցուցանէ զմեզ, նորին հակառակն վնասեսցէ. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Ա. եւ ՟Բ։)

Ծաղրն զհոգին սուրբ տրտմեցուցանէ, զանձինս ոչ օգտեցուցանէ. (Վրք. հց. ձ։)

Այսոքիկ են՝ որ զանձն օգտեցուցանել աննախանձ օգտականութեամբ. (Յճխ. ՟Ժ՟Բ. ՟Ժ՟Է։)

Եթէ իցես ծեր, եւ ծոյլ եւ մեղկ խորհրդովք, ծերութիւնն զքեզ ինչ ոչօգտեցուցանէ. (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Թ։)

Օգտիմ, զի եւ զիմ հոգիս ի հանգուցելոցն խառնեմ. եւ օգտեցուցանեմ՝ զի վկայեմ ճշմարիտ հատանելոյ հանգուցելոցն. (Եղիշ. ննջ.։)

Զմեզ եւ զայլս օգտեցուսցանես զեղբայրն՝ բամբասելովն. զքեզ վնասեսցեր, եւ նա ո՛չինչ օգտեցաւ. (Շ. ընդհ.։)

Զի զմարգարիտն՝ աղտեղացոյց, եւ զանհնազանդսն ոչ օգտեցոյց. (Կրպտ. ոտ.։)

Վարդապետք վարժեալ, զգիրըս թարգմանեալ, զայիս օգտեցուցեալ. (Գանձ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես օգտեցուցանեմ
դու օգտեցուցանես
նա օգտեցուցանէ
մեք օգտեցուցանեմք
դուք օգտեցուցանէք
նոքա օգտեցուցանեն
Imparfait
ես օգտեցուցանեի
դու օգտեցուցանեիր
նա օգտեցուցանէր
մեք օգտեցուցանեաք
դուք օգտեցուցանեիք
նոքա օգտեցուցանեին
Aoriste
ես օգտեցուցի
դու օգտեցուցեր
նա օգտեցոյց
մեք օգտեցուցաք
դուք օգտեցուցէք
նոքա օգտեցուցին
Subjonctif
Présent
ես օգտեցուցանիցեմ
դու օգտեցուցանիցես
նա օգտեցուցանիցէ
մեք օգտեցուցանիցեմք
դուք օգտեցուցանիցէք
նոքա օգտեցուցանիցեն
Aoriste
ես օգտեցուցից
դու օգտեցուսցես
նա օգտեցուսցէ
մեք օգտեցուսցուք
դուք օգտեցուսցջիք
նոքա օգտեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ օգտեցուցաներ
դուք մի՛ օգտեցուցանէք
Impératif
դու օգտեցո՛
դուք օգտեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու օգտեցուցանիջիր
դուք օգտեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու օգտեցուսջի՛ր
դուք օգտեցուսջի՛ք