s.

commotion, compassion.

cf. ՔՔՈՒԱՆՔ. σύγχυσις.

Սաստեաց ի վերայ արտասուացն եւ քըքմանն, եւ արգել զտրտմութիւնն. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 17։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քքումն քքմունք
accusatif քքումն քքմունս
génitif քքման քքմանց
locatif քքման քքմունս
datif քքման քքմանց
ablatif քքմանէ քքմանց
instrumental քքմամբ քքմամբք