va.

to heap up, to accumulate, to increase.

ն.

ՔՐՔՌԵՑՈՒՑԱՆԵԼ. կարկառակոյս առնել. կուտակել.

Փափկութիւնն ... բլուրս առ բլուրս զանդամս մարմնոյն քրքռեցուցանէ. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 19.) (յն. զբազում շեղջս չարեաց ժողովէ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես քրքռեցուցանեմ
դու քրքռեցուցանես
նա քրքռեցուցանէ
մեք քրքռեցուցանեմք
դուք քրքռեցուցանէք
նոքա քրքռեցուցանեն
Imparfait
ես քրքռեցուցանեի
դու քրքռեցուցանեիր
նա քրքռեցուցանէր
մեք քրքռեցուցանեաք
դուք քրքռեցուցանեիք
նոքա քրքռեցուցանեին
Aoriste
ես քրքռեցուցի
դու քրքռեցուցեր
նա քրքռեցոյց
մեք քրքռեցուցաք
դուք քրքռեցուցէք
նոքա քրքռեցուցին
Subjonctif
Présent
ես քրքռեցուցանիցեմ
դու քրքռեցուցանիցես
նա քրքռեցուցանիցէ
մեք քրքռեցուցանիցեմք
դուք քրքռեցուցանիցէք
նոքա քրքռեցուցանիցեն
Aoriste
ես քրքռեցուցից
դու քրքռեցուսցես
նա քրքռեցուսցէ
մեք քրքռեցուսցուք
դուք քրքռեցուսցջիք
նոքա քրքռեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ քրքռեցուցաներ
դուք մի՛ քրքռեցուցանէք
Impératif
դու քրքռեցո՛
դուք քրքռեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու քրքռեցուցանիջիր
դուք քրքռեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու քրքռեցուսջի՛ր
դուք քրքռեցուսջի՛ք

Étymologie