adj.

metallic, mineral;
— նիւթ, metal mineral, ore.

Other definitions containing this entry

Քրէական

cf. Քրայական;
criminal, enormous, horrible;
— մեղք, յանցանք, high treason;
— մետաղք, mine, galleys, place of detention for criminals.


Voir tout

adj.

μεταλλικός . որ եւ ՔՐԷԱԿԱՆ. Քրայիւ հայելի, հրահալելի. ձուլեալ ի քրայս. ձուլածոյ. կռածոյ.

Կուռք ի քրյական եւ ի փայտեղէն նիւթոց են. (Ոսկ. ես.։)

Étymologie