pron.

thy;

adj. poss.

thine.

տե՛ս զէական դերանունդ՝ Դու, քո. դուն, քու .... σύ, σοῦ tu tui. Վասն քո։ Առաջի քո. Ի մէջ քո կամ քոյ. եւ այլն։

adj.

ՔՈ կամ ՔՈՅ, քոյոյ, քում քոյոմ. ի քումմէ. քոյով կամ քուվ. քոյ, քոյոց կամ քոց. եւ այլ. ա. դերան. ստաց. σός, σή, σόν tuus, tua, tuum. Որ ինչ անկ է երկրորդ դիմի. քոյին. քու, քուկին.

Քեզ տաց զգա, եւ զաւակի քում։ Ա՛ռ զքոյդ, եւ ե՛րթ։ Զամենայն աւուրս կենաց քոց։ Հայեա՛ց աչօք քովք։ Ի ոյոցդ տուաւ քեզ։ Ի ձեռանէ քումմէ։ Ընդէ՞ր աշակերտքն յոհաննու պահեն, եւ քոյդ (կամ քոյքդ) ուտեն եւ ըմպե.եւ այլն։

Իմքս ամենայն քոյ են, եւ քոյքն՝ իմ։ Քոյոյ փութոյդ։ Քոյումդ հետեւել խոստովանութեան։ Հրամանաւ քոյով։ Բանիւ քոյով։ Քոյով օժանդակութեամբ։ Քով մեծաւ ողորմութեամբդ։ Պա՛րտ է իբրեւ քոյոյ (այսինքն քոյում) անդամոյ խնամ ունել ընկերին։ Զքոյս ի քոյոցս քեզ մատուցանեմք. (Կիւրղ. գանձ.։ Ոսկ. յհ.։ Աթ. ՟Ը։ Մաշտ.։ Շ. բարձր.։ Խոսր.։ Մանդ.։ Պտրգ.։)

Étymologie

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ամոքումն, ման

Անաքսարքոս, սիւ

Անթաքուն

Անթաքուստ

Անթեքութիւն, ութեան

Անմաքուր

Անշքութիւն, ութեան

Անտիոքոս, քայ

Անքոյթ

Անքոյթութիւն, ութեան

Անքուն

Առաքող

Առաքումն, ման

Առ ի ներքոյ

Ատոքութիւն, ութեան

Արտաքոյ

Արտաքոյք

Արտաքուստ

Արքունական

Արքունատուր

Voir tout