adj.

sleepy, drowsy;
lethargic.

adj.

ὐπνώδης somnolentus καθεύδων dormitans. Քնած. քնեայ. քնասէր. ծոյլ. քնոտ, քնափ, մրափօղ. թմրած.

Զգեցցի պատառատունս ամենայն քնէած. (Առակ. ՟Ի՟Գ. 21։)

Դռնապան քնէած։ Սոքա են քնէածք ի բերեաց։ Զարթուցիչ է քնէածից եւ պղերգաց։ Ի սատակումն քնէածիցն (կամ քնածիցն) գալոց է օրն այն։ Օգուտ եղեւ նոցա սաստն, եւ զարթոյց զմիտս քնէածս. (Նար. ՟Ժ՟Զ։ Մծբ. ՟Ժ՟Թ։ Յճխ. ՟Ժ՟Ա։ Ոսկ. մտթ.։)

Հսկողքն՝ որ ի քնէածիցն հայհոյէին, ննջեցուցին քուն յաւիտենից. (Եփր. քն. եւ Եփր. արթն.։)

Ի շունչ քնէածաց ժողովեալ է խաբէութիւն մոլորութեան տեսլեանց. (անդ։)