adj.

sleepy, drowsy;
lethargic.

Other definitions containing this entry

Քնածեայ

cf. Քնէած.


Քնեայ

cf. Քնէած.


Քնու

cf. Քնէած.


Քնուկ

cf. Քնէած.


Voir tout

adj.

ὐπνώδης somnolentus καθεύδων dormitans. Քնած. քնեայ. քնասէր. ծոյլ. քնոտ, քնափ, մրափօղ. թմրած.

Զգեցցի պատառատունս ամենայն քնէած. (Առակ. ՟Ի՟Գ. 21։)

Դռնապան քնէած։ Սոքա են քնէածք ի բերեաց։ Զարթուցիչ է քնէածից եւ պղերգաց։ Ի սատակումն քնէածիցն (կամ քնածիցն) գալոց է օրն այն։ Օգուտ եղեւ նոցա սաստն, եւ զարթոյց զմիտս քնէածս. (Նար. ՟Ժ՟Զ։ Մծբ. ՟Ժ՟Թ։ Յճխ. ՟Ժ՟Ա։ Ոսկ. մտթ.։)

Հսկողքն՝ որ ի քնէածիցն հայհոյէին, ննջեցուցին քուն յաւիտենից. (Եփր. քն. եւ Եփր. արթն.։)

Ի շունչ քնէածաց ժողովեալ է խաբէութիւն մոլորութեան տեսլեանց. (անդ։)

Étymologie