adj.

fond of sleep, drowsy, sleepy.

adj.

Որ սիրէ զքուն. քուն սիրօղ.

Ո՛չ թէ զծոյլս եւ զքնասէրս կոչեն ի պատերազմ։ Դարապեան քնասէր. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 13։ Մծբ. ՟Ժ՟Թ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ինքնասէր

Տքնասէր

Voir tout