adj.

sleepy, overcome with sleep.

adj.

Լցեալ կամ լի քնով.

Տե՛ս զայս, թէ որք զբաժակն եւ զգինին զայն (հոգեւոր) ըմպեն՝ յայս քնալից կեանս, որպիսի՛ արթուն միտս ստանան. (Նար. երգ.։)

Ծերութիւն, գիւրագիւտ չար, քնալից ծաղր. (Պիտառ.։)