s.

skirt of a cloak, lappet of a coat, border, tail;
fringe, trimming.

s.

κράσπεδον (լծ. գրատք, որ գրի եւ գրաստք) fimbria. Դրօշակ՝ տուտն՝ ծոպ՝ վերջք հանդերձից.

Ի քաղանցս հանդերձի նորա մերձեսցին. (Մտթ. ՟Ժ՟Դ. 26։ ՟Ի՟Գ. 5։ Մրկ. ՟Զ. 56։ Ղկ. ՟Ը. 44։)