vn.

cf. Քինանամ.

չ.

ՔԻՆԱՄ կամ ՔԻՆԱՆԱՄ. μηνίω, μηνιάω, γνωσιμάχομαι odium concipio sive foveo, irascor, contendo եւ այլն. Քէն ունել՝ պահել. ոխալ. ոխակալել. մախալ. խոխալ, հինհինալ.

Առ քինալ հարկանիցէ զնա. (Թուոց. ՟Լ՟Ե. 21։)

Քինալով ընդ միմեանս գոռասցին։ Քինայ եւ զչարի ի խորհուրդս. (Փիլ. իմաստն.։ Յճխ. ՟Ժ՟Է։)

Քինանայ. եւ ոխս չարութեան պահէ. եւ մեք վասն Քրիմտոսի չատեմք զթշնամիս նորա, եւ չքինանամք. (Մանդ. ՟Ե։)

Թշնամին նախանձեալ քինացաւ ընդ յաւանակին. (Սեբեր. ՟Ժ.)

Քինացեալ եսաւայ՝ մտաբերէր սպանանալ զնա։ Իշավայրաց քինացելոց՝ զարու յաւանակս ի մատաղութեան կտրելոյ. (Շ. բարձր.։ Եզնիկ.։)

Լոյծ զնախանձ քո քինեալ ընդ եղբօրա քում. (Եփր. ծն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես քինամ
դու քինաս
նա քինայ
մեք քինամք
դուք քինայք
նոքա քինան
Imparfait
ես քինայի
դու քինայիր
նա քինայր
մեք քինայաք
դուք քինայիք
նոքա քինային
Aoriste
ես քինացայ
դու քինացար
նա քինացաւ
մեք քինացաք
դուք քինացայք
նոքա քինացան
Subjonctif
Présent
ես քինայցեմ
դու քինայցես
նա քինայցէ
մեք քինայցեմք
դուք քինայցէք
նոքա քինայցեն
Aoriste
ես քինացայց
դու քինասցիս
նա քինասցի
մեք քինասցուք
դուք քինասջիք
նոքա քինասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ քինար
դուք մի՛ քինայք
Impératif
դու քինացի՛ր
դուք քինացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու քինասջի՛ր
դուք քինասջի՛ք