adj.

detached, divided, separated.

adj.

Քեցեալ, որոշեալ, զատեալ, զատ.

Ընդ սպիտակն հարկանին եւ ընդ սեաւն եւ ընդ ամենայն ընդդիմակսն, որ քեց եւ որիշ եւ բացակայ են գունովն. (Նիւս. կազմ. ուր յն. լոկ διΐσταμαι disto. բացակայիլ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բորբոքեցուցանեմ, ուցի

Լքեցուցանեմ, ուցի

Կքեցուցանեմ, ուցի

Մանիքեցիք, ցւոց

Մորմոքեցուցանեմ, ուցի

Պասքեցուցանեմ, ուցի

Սայթաքեցուցանեմ, ուցի

Ցամաքեցուցանեմ, ուցի

Ցամաքեցուցիչ

Քեցեմ, եցի

Քեցումն, ման

Voir tout