s.

steepy side, bank or shore, precipice;
— ժայռին, edge or verge of a rock.

s.

Ափն քարի. եզր քարաժայռի. վերնակողմն եւ ստորոտ ապառաժ լերանց.

Զբազումս ընդ քարափն ի վայր ձգել տայր. (Լծ. փիլ.։)

Եհաս առ ոտս լերինն մերձ առ քարափն։ Լցան դիտկամբք գետք եւ ձորք, եւ ամենայն քարափունք լերանց ծածկեցան. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Ա։ Ուռհ.։)