vn.

to turn to or become stone, to be changed into stone, to be petrified;

fig.

to be stoned, hardened, obdurate.

չ.

ἁπολιθόομαι ut lapis fio. Փոխիլ ի քար. իբրեւ զքար լինել. քար դառնալ՝ կտրիլ.

Մեծութեամբ բազկի քո քարասցին. (Ել. ՟Ժ՟Ե. 16։)

Արձանաղի մածեալ քարանայր։ Կարծրացեալ քարանայ։ Քարացեալ ամենայն զգայարանօք։ Քարացեալ կռապաշտութեանց սառնամանիքին։ Յամուլ եւ ի քարացեալ յարգանդէ յառաջ եկն միտմօր. (Ճ. ՟Ա.։ Իգն.։ Վրք. հց. ՟Ժ՟Թ։ Խոր. հռիփս.։ Շ. բարձր.։)

Որպես ի պակասել իւղոյն՝ շրջանին լապտերք, այսպէս ի պակասել զղջման շնորհին՝ միտքն քարանան. (Անան. զղջ.։)

Որք ըստ մարմնոյ պարծին յաբրահամ, յոհաննէս մարգարէանայ զնոցա քարանալն եւ զլուծանելն, եւ զհեթանոսաց կոչումն, որ քարանց եւ փայտից ազգայից ծառայէին. (Մեկն. ղկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես քարանամ
դու քարանաս
նա քարանայ
մեք քարանամք
դուք քարանայք
նոքա քարանան
Imparfait
ես քարանայի
դու քարանայիր
նա քարանայր
մեք քարանայաք
դուք քարանայիք
նոքա քարանային
Aoriste
ես քարացայ
դու քարացար
նա քարացաւ
մեք քարացաք
դուք քարացայք
նոքա քարացան
Subjonctif
Présent
ես քարանայցեմ
դու քարանայցես
նա քարանայցէ
մեք քարանայցեմք
դուք քարանայցէք
նոքա քարանայցեն
Aoriste
ես քարացայց
դու քարասցիս
նա քարասցի
մեք քարասցուք
դուք քարասջիք
նոքա քարասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ քարանար
դուք մի՛ քարանայք
Impératif
դու քարացի՛ր
դուք քարացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու քարասջի՛ր
դուք քարասջի՛ք

Étymologie