s.

grotto, cave, cavern.

Other definitions containing this entry

Խորք, րոց

hollow, cavity, pit, depth, bottom;
gulph, abyss;
— ծովու, the high sea;
the open sea;
— սրտից, the heart's secrets;
ի խորոց սրտէ, from the bottom of the heart;
ի խորս անտառին, in the depth of the forest;
ի խորս քարայրին, at the bottom of the grotto;
բանք նորա ի խորս սրտի իմոյ ազդեցին, his words touched me to the quick;
— Խորհրդոց Աստուծոյ, the inscrutable designs of God.


Քարանձաւ, աց

cf. Քարայր;
cf. Քարաժայռ.


Քիւ, քուոյ, քուաւ

eaves-lath, penthouse, cornice;
— տան, eaves of a house;
քարայրի, entrance to a cavern, mouth of a cave;
ընդ քուաւ, under cover, sheltered.


Voir tout

s.

στιλάς rupes. Այր այսինքն փտպար՝ անձաւ՝ ի քարէ. քարանձաւ եւ Քարաժայռ. Եգիտ անդ քարայր մի։ Զքարայրսն լասիկինեցւոց. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Ե։ Խոր. աշխարհ.։)

Իբրեւ ի խութս եւ ի մուտս եւ ի քարայրս ընդ ջրով խորտակէ. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 5։)