s.

mass of stones.

s.

Դէզ քարանց. կարք կառակոյտ.

Սա անթիւըս ժողովեալ։ ըստ քարադէզըն կարկառեալ. այսինքն որք կարկառ արարին՝ մի մի քար ձգելով. (Շ. վիպ.։)