adj.

wandering among mountains, among rocks, in craggy places.

adj.

Որ գնայ ընդ քարինս, կամ ընդ քարուտ եւ ապառաժ լերինս.

Քարագնաց արամբք՝ որք երկաթի ճանկօք ընդ ժայռս ընթանան։ Սորամուտք եւ քարագնացք ելին ի գլուխ ապառաժոտ լերին. (Ուռպ.։)