adj.

craggy topped.

Other definitions containing this entry

Քարագագաթն

cf. Քարագլուխ.


Voir tout

cf. ՔԱՐԱԳԱԳԱԹՆ.

Բանակեալ էր մերձ ի քարագլուխն։ Զքարագլուխն բնաւ ոչ իմացան։ Դէպ ի քարագլուխն փախուստ առնէին, (կամ դէմ փախըստի ի քարագլուխն արարին), եւ սկսան յահաւոր բարձրութենէ վիմացն ի վայր հոսիլ. (Մամիկ.։)