s.

likeness, resemblance, conformity, form, proportion.

s.

(լծ. թ. քէզա, քետա. յն. քադա՛ որ է ըստ). Նմանութիւն. ձեւ. համեմատութիւն. օրինակ. (այլ ի բարդութիւնս լինի ա. նման. հանգոյն. համեմատ)

Նոյեան տապանն եղեւ քատակ քեզ ի հնումն. (Տաղ յհ. եղբօր հեթմոյ արքայի.։)

Անծան դիմաց քատակիւ. (Յիշատ. ոսկ. յհ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աղքատակերութիւն, ութեան

Քատակեմ, եցի

Քատակիմ

Քատակութիւն, ութեան

Voir tout