va.

to liken, to assimilate, to form, to proportion.

ն.

նմանեցուանել. ձեւացուցանել, համեմատել. յարմարել. եւ կր. իբր. ձ. նմանիլ. համեմատիլ.

Եդեալ լինի նահատակացն մրցանակն, որք քատակեն զբնութիւն։ Զայս իրաց աշխարհիս. (Փիլ. լին.։)

Յոմանց ... կուրաց քատակիցելոց յաղագս գունից շարաբանիցելոց. (Սահմ. ՟Ա։)

Սեռ նիւթում քատակեցաւ։ Պղատոնիոս մերային քատակեալ։ Յամենայն բաժանման ե՛լ է եւ է՛ջ. որք քատակեցան անհատի եւ բազմութեան. (Անյաղթ պորփ.։)

Պատկանեալ քատակէր իւրաքանչիւրոցն ձայն ըստ տեսակի յատուկ. (Մագ. ՟Լ՟Զ։)

Լեառն սեպուհ՝ լերինն ձիթենեաց քատակեալ. (Երզն. լս.։)

Ի մարդականէ ո՞վ քատակեալ՝ որպէս պայծառ արփւոյ նմանեալ. (Շար.։ եւ ՃՃ.։)