va.

to frighten, to startle, to scare, to dismay, to terrify.

ն.

Տալ քասքնիլ կամ կնճռիլ. խրտուցանել. թթուեցուցանել. երեսը թթուեցնել.

Զո՛ր օրինակ վէոք զերեսս քասքնեցուցանեն, նոյնպէս եւ մեղք զոգիս. (Ոսկ. ես.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես քասքնեցուցանեմ
դու քասքնեցուցանես
նա քասքնեցուցանէ
մեք քասքնեցուցանեմք
դուք քասքնեցուցանէք
նոքա քասքնեցուցանեն
Imparfait
ես քասքնեցուցանեի
դու քասքնեցուցանեիր
նա քասքնեցուցանէր
մեք քասքնեցուցանեաք
դուք քասքնեցուցանեիք
նոքա քասքնեցուցանեին
Aoriste
ես քասքնեցուցի
դու քասքնեցուցեր
նա քասքնեցոյց
մեք քասքնեցուցաք
դուք քասքնեցուցէք
նոքա քասքնեցուցին
Subjonctif
Présent
ես քասքնեցուցանիցեմ
դու քասքնեցուցանիցես
նա քասքնեցուցանիցէ
մեք քասքնեցուցանիցեմք
դուք քասքնեցուցանիցէք
նոքա քասքնեցուցանիցեն
Aoriste
ես քասքնեցուցից
դու քասքնեցուսցես
նա քասքնեցուսցէ
մեք քասքնեցուսցուք
դուք քասքնեցուսցջիք
նոքա քասքնեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ քասքնեցուցաներ
դուք մի՛ քասքնեցուցանէք
Impératif
դու քասքնեցո՛
դուք քասքնեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու քասքնեցուցանիջիր
դուք քասքնեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու քասքնեցուսջի՛ր
դուք քասքնեցուսջի՛ք