adj.

having four parts.

adj.

Որոյ են մասունք չորք, կամ քառեակ կողմանք կողմանք. քառատեմակ.

Եւ այս քառիցն քառամասնեայ եւ հոլովումն եւ ընթացք. (Մագ. ՟Ե։)