adj.

drawn by four horses.

adj. s.

τέθριππος, τετράϊππον quatuor equos habens, quadriga, -ae. Ձգեալ ի չորից ձիոց, կամ յերկուց զուգից երիվարաց՝ կառք. cf. ՏԷԹՌԻՊՈՆ.

Մարտ քառաձիոց։ Յարձակմանէ քառաձիոցն ընթադրեալք, յոտիցն եւ յանուոցն կասան. (Փիլ. լիւս. եւ Փիլ. նխ. ՟բ.։)

Étymologie

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Քառաձիք

Voir tout