adv.

in four manners or ways.

adv.

τετραχῶς quatuor modis, quadrifariam. քառակաբար. քառեակ օրինակաւ. չորս կերպով.

Զյատուկ բաժանեն քառակի։ Ընդէ՞ր զտարբերութիւն միայն ենթադրեաց քառակի. (Պորփ.։ եւ Անյաղթ ի պորփ.։)

adj.

Եւ իբր ա. Քառեակ. չորեքկին թուով. չորս.

Քառակի երիւք (երկոտասան թուով՝) առաք։ Աղբիւր գետոց քառակի։ Քառակի վտակացն հոսմունք։ Քառակի իրս իմաստից աւանդէ. (Տաղ.։ Ճ. ՟Ժ.։ Երզն. մտթ.։)