adj.

having four forms.

ՔԱՌԱԿԵՐՊԵԱԼ ՔԱՌԱԿԵՐՊԵԱՅ ՔԱՌԱԿԵՐՊԵԱՆ. cf. ՔԱՌԱԿԵՐՊ.

Զոր ի կառանշան տեսլեանն քառակերպեայ՝ եղեկիէլի մարգարացեալ. (Պիտառ.։)

Զքո ձեւդ քառակերպեալ նշանակեմք ի քարս եւ ի փայտս եւ յամենայն տարրական գոյացութիւնս. (զքր. կթ. խչ։ եւ Գանձ.։)

Դու կառաց քառակերպեան ես տեսութիւն արտայայտեալ։ Որ ի քառակերպեան նստիս յաթոռ։ Վեցթեւեան սերովբէք, քառակերպեան քերովբէք. (Մագ. ստ. խչ։ Շար.։)