s.

four.

Other definitions containing this entry

Քառականգնեայ

cf. Քառականգուն.


Քառակողմն

cf. Քառակողմեան.


Քառակոյս

cf. Քառակուսի.


Քառատեսակ

cf. Քառակերպ.


Հանեմ, նի

to subtract, to take away;
— զքառակուսի արմատ թուոյ, to extract the square root of a number;
— իրաւունս, to do justice to;
— առնուն չար, to defame, to decry, to slander, to belie;
— յաչաց, to cause to lose the favour or affection of;
— յաչաց ժողովըրդեան, to render unpopular;
ի վեր —, to inform of, to discover, to disclose, to reveal, to unveil, to unmask;
— ընդ աշխարհ, to publish, to divulge every where;
ի բանս —, to delude, to beguile, to seduce, to betray, to deceive;
յինքն —, to appropriate to oneself, to take possession of, to assume wrongfully;
— ինչ յոք, to ascribe, to attribute, to impute;
— յոք զպատճառս ամենայն չարեաց, to accuse of every evil;
— յոք զիմն, to apply to;
ի բաց —, to exclude;
to scatter;
to send back or away, to dismiss, to discharge;
— բռնի or բռնաբար, to extort, to wrest, to seize by force, to take by violence;
— յարմատոց, to root up, to extirpate;
*— զթեփ, to scale;
to pearl or decorticate seed;
— զվրէժ քինուն or — զփոխարէն չարեացն, to avenge oneself, to be revenged;
to turn the tables upon;
— օգուտ, to turn to account, to profit by, to derive benefit from, to avail oneself of, to improve;
— հետեւանս, to desume a consequence;
— զոք ի ձեռս ուրուք, to give, to deliver up;
— զօրս, to levy soldiers, troops;
— աւուրս, զգիշերն, to pass the days, the night;
— աւուրս բազումս, to remain a long time;
— ի ժառանգութէնէ, to dispossess;
— յայլ լեզու, to translate into;
— ողջակէզ, to sacrifice;
— լեզու, to put out one's tongue;
to loll out one's tongue;
վիճակ —, to draw, to cast lots;
— զկարասիս, to unfurnish, to strip;
— զկինն, to repudiate;
— կանանց զյօնսն, to paint one's eyebrows;
— զջուր, to draw water, to draw up, to fetch up;
— ի նաւէ, to disembark;
to land, to set on shore;
— ճանապարհի, դրան, to lead to, to run into, to abut or end in;
— առ ոք, to present, to introduce;
— զսուրն ի պատենից, to unsheathe;
— ընդ սուր, to put to the edge of the sword;
— զհոգին, to give up the ghost, to expire, to die;
— զօրհնութիւն, to bless, to praise;
հա՛ն զիս աստի, take me out of this.


Քառակաբար

cf. Քառակի.


Ելուզանեմ, ուզի

— զքառակուսի արմատ, to extract the square root.


Քառակերպ, ի, ից

cf. Քառակերպեան.


Voir tout

adj. s.

Քառ. քառեակ. չորս.

Երկերիւրդ թիւ ի քառակաց է։ Յաղագս քառակին բան։ Յեօթն քառակաց. (Փիլ.։)

Եւ այս մեզ յաղագս թուոյ քառակի եւ միակի. (Յհ. իմ. ատ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Մակքառակ

Քառակաբար

Քառականգնեայ

Քառականգուն

Քառակարգեան

Քառակերպ, ի, ից

Քառակերպեան

Քառակի

Քառակողմեան

Քառակողմն

Քառակոյս

Քառակուսեակ

Քառակուսեմ, եցի

Քառակուսի, սւոյ

Քառակուսութիւն, ութեան

Voir tout