s.

four.

adj. s.

Քառ. քառեակ. չորս.

Երկերիւրդ թիւ ի քառակաց է։ Յաղագս քառակին բան։ Յեօթն քառակաց. (Փիլ.։)

Եւ այս մեզ յաղագս թուոյ քառակի եւ միակի. (Յհ. իմ. ատ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Մակքառակ

Քառակաբար

Քառականգնեայ

Քառականգուն

Քառակարգեան

Քառակերպ, ի, ից

Քառակերպեան

Քառակի

Քառակողմեան

Քառակողմն

Քառակոյս

Քառակուսեակ

Քառակուսեմ, եցի

Քառակուսի, սւոյ

Քառակուսութիւն, ութեան

Voir tout