s.

great intelligence, sharpness of wit, good, happy disposition.

cf. ՔԱՋՈՒՇԵՂՈՒԹԻՒՆ.

Երկասէր տքնութեամբ զփոյթն ընդ քաջուշութեանն լծեալ. (Վահր. երրորդ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քաջուշութիւն քաջուշութիւնք
accusatif քաջուշութիւն քաջուշութիւնս
génitif քաջուշութեան քաջուշութեանց
locatif քաջուշութեան քաջուշութիւնս
datif քաջուշութեան քաջուշութեանց
ablatif քաջուշութենէ քաջուշութեանց
instrumental քաջուշութեամբ քաջուշութեամբք