cf. ՔԱՋԱՄՏՈՒԹԻՒՆ. Զսիրելի մի՛ յաղագս յանդիմանութեան ատեար, այլ յաղագս քաջմտութեան գովեա. (Ոսկիփոր.) (այլ ձ. քաջամտութեան)։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քաջմտութիւն քաջմտութիւնք
accusatif քաջմտութիւն քաջմտութիւնս
génitif քաջմտութեան քաջմտութեանց
locatif քաջմտութեան քաջմտութիւնս
datif քաջմտութեան քաջմտութեանց
ablatif քաջմտութենէ քաջմտութեանց
instrumental քաջմտութեամբ քաջմտութեամբք