adv.

well, very well, properly, as it ought to be.

adj.

մ. γεννάδας generosus, -se;
fortis, -titer. Քաջ. եւ բարւոք. քաջապէս. տիրապէս.

Քաջիկ եւս յուդայ մխիթարէր զզօրսն. (՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Բ. 42։)

Ամաչեցոյց քաջիկ զմեծատունսն, եւ առաւել եւս պատկառեցոյց. (Սարգ. յկ. ՟Ժ՟Ա։)