adj.

well exercised, well instructed, expert, highly versed in;

s.

licentiate;
— օրէնսդրութեան, licentiate in law.

adj.

Քաջ վարժեալ. կիրթ. փորձ. հմուտ. աջողակ.

Ըստ որում յայսոսիկ քաջավարժն աղաղակէր։ Իսկ քաջավարժն ի փորձութիւնս՝ անպարտելի մնայր յայսոսիկ իբրեւ զվէմ. (Սկեւռ. լմբ.։)

քաջավարժ. cf. ի բառն ՔԱՐԱՎՐԷԺ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Քաջավարժութիւն, ութեան

Voir tout