adj.

light-footed or swift-footed.

adj.

Որ քաջ վազս առնու. քաջընթաց. սրընթաց. վազուկ.

Ընդ ինքեան առեալ զքաջավազիկն երկնաչու զքօշն քաղեան. (Մագ. ՟Լ՟Դ։)

Étymologie