s.

courage, stout-heartedness, intrepidity.

s.

τόλμα, εὑτολμία, θαρραλέον τῆς ψυχῆς audacia, fortitudo animi. Քաջասիրտն գոլ. քաջութիւն սրտի. արիութիւն ոգւոյ. համարձակութիւն.

Գողացան պարսիկք ի քաջասրտութենէ նորա։ Այսպիսի ճաշակս քաջասրտութեան զեբրայեցւոց գնդին առնոյր. (Յուդթ. ՟Ժ՟Զ. 12։ ՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Գ. 18։)

Քաջապէս յաղթէր քաջասրտութեամբ եւ արութեամբ հոգւոյ։ Սքանչացեալ ընդ քաջասրտութիւնն. (Փիլ. իմաստն.։ Արծր. ՟Ա. 7։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քաջասրտութիւն քաջասրտութիւնք
accusatif քաջասրտութիւն քաջասրտութիւնս
génitif քաջասրտութեան քաջասրտութեանց
locatif քաջասրտութեան քաջասրտութիւնս
datif քաջասրտութեան քաջասրտութեանց
ablatif քաջասրտութենէ քաջասրտութեանց
instrumental քաջասրտութեամբ քաջասրտութեամբք