adj.

swiftly pouncing or springing on.

ՔԱՋԱՍԼԱՑ ՔԱՋԱՍԼԱՑԻԿ. Քաջ սլացօղ. անվեհեր խոյացեալ.

Պատրաստ ի սպառազինութիւն, քաջասլաց իբրեւ զարծուի։ Գթեալ քաջասլաց նորայն երիվար. (Կաղանկտ.։)

Իբրեւ զառիւծս քաջասլացիկս զհաւուցն երամս խուճապեալ. (Ասող. ՟Գ. 41։)