adj.

ՔԱՋԱՍԼԱՑ ՔԱՋԱՍԼԱՑԻԿ. Քաջ սլացօղ. անվեհեր խոյացեալ.

Պատրաստ ի սպառազինութիւն, քաջասլաց իբրեւ զարծուի։ Գթեալ քաջասլաց նորայն երիվար. (Կաղանկտ.։)

Իբրեւ զառիւծս քաջասլացիկս զհաւուցն երամս խուճապեալ. (Ասող. ՟Գ. 41։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Քաջասլացիկ

Voir tout