adj.

very suitable, becoming, very fit or proper, apt, appropriate.

adj.

մ. εὑάρμοστος aptus, habilis, quadrans, commodus εὑαρμόστως apte, concinne. Քաջ յարմարեալ. գեղեցկայարմար. բարեյարմար. կարի յարմար եւ ի դէպ.

Ոչ յոյժ քաջայարմարն. (Փիլ. ել.։)

Ներքնոցն քաջայարմար իմսատութեամբ ուղղեցելոց, դիւրաւ ապա եւ արտաքնոցն պատսպարել երկայնմտութեամբ. (Պիտ.։)

Նուագաւորք եւ քաջայարմարք զանձինս դիւրաւ ունին ի վերին գնացսն. (Բրս. մախ.։)

Քաջայարմար վայելչականօք ի կրկնոցս վերջաւորս փողփողեալս։ Պայծ առանայ եւ արեգակն՝ հանդերձ բոլոր եւ քաջայարմար աստեղօք. (Անան. եկեղ.։ Զքր. կթ.։)

Երդել զերգս տեառն ի լսելիս քաջայարմար ըստ խորհրդածութեան տօնից. (Սոկր.։)

Քաջայարմար ընդելուզանել զպատմութիւնս իբրեւ զսանձս ոսկի. (Վրք. ոսկ.։)

Որ եւ առաւել է գեղեցկադէպ եւ քաջայարմար. (Սարկ. հանգ.։)

Étymologie

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Քաջայարմարութիւն, ութեան

Voir tout