s.

temperature;
good temper.

cf. ԲԱՐԵԽԱՌՆՈՒԹԻՒՆ. εὑκρασία bona temperies.

Սնուցելոց քաջախառնութեամբ հողմոց։ Օդոց քաջախառնութեամբ առաւելեալ։ Բքախառն ձմեռն առնէ նոցա քաջախառնութիւն. (Փիլ. իմաստն.։ Պտմ. աղեքս.։ Վրդն. ծն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քաջախառնութիւն քաջախառնութիւնք
accusatif քաջախառնութիւն քաջախառնութիւնս
génitif քաջախառնութեան քաջախառնութեանց
locatif քաջախառնութեան քաջախառնութիւնս
datif քաջախառնութեան քաջախառնութեանց
ablatif քաջախառնութենէ քաջախառնութեանց
instrumental քաջախառնութեամբ քաջախառնութեամբք