s.

what, which.

adj.

πόσος, -ον; quotus, -um? ռմկ. քանիերորդ. գաչընճի. Ո՞ր այն ի կարգի իրաց թուելոց.

Քաներո՞րդ մասն այսոքինկ թքանելոյն ի Քրիստոս իցեն, եւ ապտակացն։ Յիշեցուցանէ, թէ քաներո՞րդ է յաբրահամէ, եւ քաներո՞րդ ի գաւդայ. (Առ որս. ՟Ը։ Ոսկ. մ. ՟Ա. 4։)