va.

to demolish, to destroy, to beat, to knock or pull down, to subvert, to overturn, to ruin, to dismantle, to rase;
to ravage, to devastate, to desolate;
cf. Քանդակեմ.

ն.

κατασκάπτω effodio, everto, diruo λύω solvo, dissolvo προνομεύω diripio, pascor. (լծ. եւ Քանցել) քակտել. աւերել. կործանել. քայքայել. փլուզանել. տապալել. ապականել. դերել դերփել. (որպէս թէ փորելով՝ բրելով) աւրել, փլցնել.

Քակեալ քանդեցին զպարիսպն երուսաղէմի։ Աւերէր քանդէր զամենայն գոմս խաշանց նոցա։ Քանդեաց զամենայն մեհետս նոցա (գերփեաց կամ կողոպտեաց)։ Քաղաքքն աւերակք ապականեալք եւ քանդեալք.եւ այլն։

Քանդեալ աւերեսցեն զամրութիւն ամենայն քաղաքաց։ Քանդեցին աւերեցին եւ ի հիմանց տապալեցին. (Խոր. ՟Գ. 35։ Շ. եդես.։)

ՔԱՆԴԵԼ. որպէս Քանցել. չարչարել. տանջել.

Յիշեա զկապիլն, զքարշիլն, զքանդիլն, զծանակիլն. (Բենիկ.։)

ՔԱՆԴԵԼ. որպէս Քանդակել. փորել. պ. քէնտէն.

Հին նկարագրեանք ի մարմարս եւ ի վէմս քանդեալ են. (Պիտառ.։)