s.

quantity, measure.

s.

πόσον quantum. որ եւ ՔԱՆԱԿՈՒԹԻՒՆ. ՉԱՓ տարածութեան եւ թուոց. որքանութիւն. քանո՛րդն. քանի՛ն. որքա՛նն. չափը, ո՛րչափ ըլլալը.

Յաղագս քանակի։ Եւ քանակին է՛ ինչ որ տարորոշ է, եւ է՛ ինչ շարունակ. տարորոշեալն, ո՛րգոն, թիւ, բան. եւ շարունակ, ո՛րկէն, գիծ, մակերեւութիւն, մարմին։ Եւ զի քանակ է բան՝ երեւելի է, քանզի ստորաչափի փաղառութեամբ՝ սղիւ եւ երկարաւ։ Իսկապէս եւ տիրաբար քանակ՝ միայն այսոքիկ ասին ասացեալքս. Իսկ այլքն ամեննեքեան ըստ պատահման։ Իւրաքանչիւր ասիցելոցն քանակաց հանգէտ եւ թիւ զո՛յգ եւ անզոյգ ասի, հանգէտ եւ անհանգէտ. (Արիստ. ստորոգ.։)

Քանակ (թուոց) է ժողով միոց, զի մին ոչ ասի քանակութիւն. (Դամասկ.։)

Երկոքին ազդին՝ քանակն եւ որակն։ Քանակն՝ ի քազմացուցանեմն. եւ որակն՝ իբր ղաստեղս. (Փիլ. լին.։)

Անճառ եւ անմահ բնութիւն, որ ոչ ունի քանակ։ Մեծ է Աստուած, վասն զի քանակ եւ սահման ամենայն ի ներքոյ է նորին զօրութեան։ Քանակաւ եւ որակութեամբ եւ եղելութեամբ զատչին ի բնութենէ արարչին. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 38։ Լմբ. սղ.։ Վրդն. պտմ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անքանակ

Զուգաքանակ

Համաքանակ

Մեծաքանակ

Ջերմաքանակ

Ջերմաքանակութիւն, ութեան

Փոքրաքանակ

Քանակագէտ

Քանակական

Քանականամ, ացայ

Քանակաւոր

Քանակեմ, եցի

Քանակի

Քանակութիւն, ութեան

Voir tout