s.

quantity.

s.

ποσότης quantitas. Քանակ. չափ. չափաւորութիւն. որքանութիւն.

Քանակութեամբ բազմութեամբ անդր բանի ձգեալ. (Փիլ. լին.։)

Առանց թուոյ եւ քանակութեան համարոյ. (Նար. ՟Հ՟Ա։)

Ընդ քանակութեամբ եւ ընդ քննութեամբ արկանել զանճառելի խորհուրդն. (Սարգ. ՟բ. յհ.։)

Սակաւ է սա քանակութեամբ, եւ յոգնակի՝ ունակութեամբ. (Շ. այբուբ.։)

Վասն է՛ր ոչ ունի ընթացս բանք աղօթիցս ընդարձակգոյն, այլ՝ ի քանակութիւն տանց է բաժանեալ։ Աստուած ի յօդուածոց քանակութենէ մարմնական անդամոց օտար է. (Լմբ. սղ.։)

Քանակութիւն այսր սրբոյ իրի ասել կարելի է. իսկ յաղագս որակութեան անկա՛ր է ճառել. (Կլիմաք.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քանակութիւն քանակութիւնք
accusatif քանակութիւն քանակութիւնս
génitif քանակութեան քանակութեանց
locatif քանակութեան քանակութիւնս
datif քանակութեան քանակութեանց
ablatif քանակութենէ քանակութեանց
instrumental քանակութեամբ քանակութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ջերմաքանակութիւն, ութեան

Voir tout