adv.

in how many ways?.

adv.

ՔԱՆԱԿԻ՞. Քանի՞ օրինակաւ. քանաբա՞ր. եւ Ի քանի՛ տեղիս. որպէս ποσαχῆ; quot locis?

Ոչ է ասել, որպէս վարկանիմ, թէ քանակի. յաստուածաբանութենէն ի վերայ հօր եւ որդւոյ յայտնագոյն ասի տէր. այլ՝ տէր է եւ հոգին սուրբ. (Դիոն. ածայ.։)