vn.

to be limited in quantity.

չ.

ποσόομαι quantitatem habeo, sive sortior. Քանակաւորիլ. քանակիլ. ընդ քանակաւ լինել. չափ ունենալ, չափուիլ.

Տեղի եւ ուրական մարմինք ըստ ինքեանց՝ ըստ պատահմանց ի թանձրութեան քանականայ. (Նիւս. բն. ՟Բ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես քանականամ
դու քանականաս
նա քանականայ
մեք քանականամք
դուք քանականայք
նոքա քանականան
Imparfait
ես քանականայի
դու քանականայիր
նա քանականայր
մեք քանականայաք
դուք քանականայիք
նոքա քանականային
Aoriste
ես քանակացայ
դու քանակացար
նա քանակացաւ
մեք քանակացաք
դուք քանակացայք
նոքա քանակացան
Subjonctif
Présent
ես քանականայցեմ
դու քանականայցես
նա քանականայցէ
մեք քանականայցեմք
դուք քանականայցէք
նոքա քանականայցեն
Aoriste
ես քանակացայց
դու քանակասցիս
նա քանակասցի
մեք քանակասցուք
դուք քանակասջիք
նոքա քանակասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ քանականար
դուք մի՛ քանականայք
Impératif
դու քանակացի՛ր
դուք քանակացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու քանակասջի՛ր
դուք քանակասջի՛ք