adv.

in how many ways ?.

adv.

ՔԱՆԱԲԱ՛Ր. ποσαχῶς, ποσαπλῶς; quot modis? Քանակի. քանի՞ կերպիւ. քանիպատի՛կ օրինակաւ. քանի՛ կերպով

Քանաբա՞ր ասի հակադրութիւն։ Գիտացաք՝ եթէ քանաբա՛ր ասի տեսակ։ Ըզքանաբա՛րն ասել եթող. (Անյաղթ ստորոգ. եւ Անյաղթ պորփ.։)