adj.

sweet tasted, savory, delicate, delicious.

adj.

Ունակ քաղցր համոյ բարեհամ. համեղ. քաղցրաճաշակ.

Ոչ ծառ պտղաբեր՝ քաղցրահամ բերովք. (Ոսկ. հերոդ.։)

Զարմատն քաղցրահամ։ Քաղցրահամ վատկաց։ Ջուրյապառաժուտ վայրէ քաղցրահամ. (ՃՃ.։)

Զպտղոցն քաղցրահամ ճաշակաւորութիւն. (Պիտ.։)

Զքաղցրահամ կերակուր. (Լաստ. ՟Զ։)

Հաւատն տունկ է, եւ պտուղ քաղցրահամ՝ ամենայն գործք բարութեան. (Եփր. խրատ.։)

Պտուղ բնութեանս քաղցրահամ (սուրբ կոյս). (Շ. տաղ.։)

Ելի ի ծառ մարմնոյ ժանդին, քաղցրահամ սէր երկրային. (Յիսուս որդի.։)

Կցորդս քաղցրահամս յարմարեաց. (Ուռպ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Քաղցրահամբոյր

Քաղցրահամութիւն, ութեան

Voir tout