adj.

Քաղցրաբան. քաղցրաբարբառ. քաղցրաձայն. քաղցրախօակ. քաղցրախօիկ.

Բարձրաձայն էր, եւ քաղցրախօս. (Սոկր.։)

Մինաս քաղցրախօս՝ արդար ընկերօքն. (Տաղ.։)

Իբր զմարդ քաղցրախօս՝ առնելով դատաստանս. (Վրդն. դան.։)

Շարժեաց զքաղցրախօս շրթունսն. (Լմբ. պտրգ.։)

Քնար քաղցրախօս՝ աստուածային հոգւոյն. (Շար.։)

Եւ գիշերոյ՝ հաւ քաղցրախօս զուարճական. (Երզն. ոտ. երկն.։)

Քաղցրախօս քարոզութեամբ։ Քաղցրախօս խրատու վարդապետութեանց։ Քաղցրախօս վարդապետութեամբ. (Համամ առակ.։ Երզն. լս.։ Ճ. ՟Ը.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Քաղցրախօսիկ

Voir tout