s.

hunger.

Other definitions containing this entry

Քաղցութիւն, ութեան

cf. Քաղցումն.


Voir tout

ՔԱՂՑՈՒԹԻՒՆ ՔԱՂՑՈՒՄՆ. Քաղց. քաղցնուլն. անօթութիւն.

Զորովայն քո լցցես դուլիութեամբ վասն քաղցութեան իւրոյ։ Ի վերայ քաղցութեան հանգեաւ (կամ յագեաւ), եւ աշխատութեամբ վաստակեցաւ, եւ քնով տկարացա. (Եփր. օրին. եւ Եփր. համաբ. ստէպ։)

Կարօղ է զքաղացութիւն իւր դարձուցանել ի լիութիւն։ Պարարիցէք սովաւ զքաղցումն նորա ըստ հոգւոյ. (Շ. մտթ. եւ Շ. ՟ա. պետ. ՟Ի՟Ա։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քաղցումն քաղցմունք
accusatif քաղցումն քաղցմունս
génitif քաղցման քաղցմանց
locatif քաղցման քաղցմունս
datif քաղցման քաղցմանց
ablatif քաղցմանէ քաղցմանց
instrumental քաղցմամբ քաղցմամբք