adj.

sweet;
gentle.

adj.

ՔԱՂՑՈՒԵՆԻ գրի եւ ՔԱՂՑՈՒԱՅՆԻ. Քաղցենի. քաղցրաւենի. քաղցրահամ. քաղցրիկ. անոյշ.

Օգտի թզենին քաղցուենի ի կատաղի թզենւոյ անտի։ Սէր երկայնամիտ է, եւ քաղցուենի։ Ո՛ղջ լեր ինձ որդի՛ քաղցուենի. (Վեցօր. ՟Է։ Մեծբ. ՟Ժ՟Թ։ Պտմ. աղեքս.։)

համարձա՛կ է ինձ զկնի իմ եկողացն քաղցուայնի յուսովն սրտառուչ լինել զկնի զօրավարիս. (Տօնակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քաղցուենի քաղցուենիք
accusatif քաղցուենի քաղցուենիս
génitif քաղցուենի քաղցուենեաց
locatif քաղցուենւոյ քաղցուենիս
datif քաղցուենւոյ քաղցուենեաց
ablatif քաղցուենւոյ քաղցուենեաց
instrumental քաղցուենեաւ քաղցուենեաւք