s.

նոյն ընդ քաղակ. քաղ փոքր. քօշնկ. կամ Կազմած մարմնոյ ի նմանութիւն քաղի.

Երբուած (ընտիր ձիոյ) ցած, որ չլինի բարձր զերդ այծու, եւ զքաղիկսն յեաս ընկենուն. (Վստկ. ՟Յ՟Զ։)